Art Space
21.Jun to 4.Sep 2011

From right to left:
Fumihiko Yamamoto, Shojiro Nishimura and Shyutaro Muramatsu

Right: Toshiyuki Shiroki
Left: Shigeo Matsuki