Art Space
21.Jun to 4.Sep 2011


From right to left:
Fumihiko Yamamoto, Shojiro Nishimura and Shyutaro Muramatsu


Right: Toshiyuki Shiroki
Left: Shigeo Matsuki